lumidesign.pl
Oferta
_ARANŻACJA WNĘTRZ          rozwiń/ zwiń

W zakresie aranýacji wnćtrz proponujemy Państwu dwie formy wspóůpracy:

PROJEKT KONCEPCYJNY (Etap I, II, III)
PROJEKT KOMPLEKSOWY (Etap I, II, III, IV, V)

ETAP I – SPOTKANIE, INWENTARYZACJA

– spotkanie obywa sić w miejscu, którego dotyczyă ma projekt i ma na celu omówienie potrzeb oraz oczekiwań Inwestora dotyczŕcych estetyki wnćtrza oraz jego funkcjonalnoúci. Spotkanie ma charakter otwartego dialogu obu stron oraz prezentacji przykůadowych rozwiŕzań z katalogów i pism w celu jak najlepszego poznania oczekiwań Inwestora

– inwentaryzacja

– dokumentacja fotograficzna

ETAP II – WSTĘPNY PROJEKT KONCEPCYJNY

– propozycja ukůadu funkcjonalnego wnćtrz, opracowana w formie rzutów z wymiarowaniem w skali, wraz z proponowanym rozmieszczeniem mebli oraz innych gůównych elementów wyposaýenia

– wizualizacje 3D wnćtrz wybranych pomieszczeń, obrazujŕce ogólne zasady rozwiŕzań funkcjonalnych, kolorystycznych, materiałowych, oświetleniowych oraz estetycznych.

ETAP III – PROJEKT KONCEPCYJNY

– kontynuacja prac projektowych nad wybraną koncepcjŕ oraz wprowadzenie ewentualnych korekt i sugestii Inwestora.

– przygotowanie wizualizacji 3D, prezentujących główne wytyczne rozwiązań funkcjonalnych, kolorystycznych, materiałowych, oświetleniowych oraz estetycznych dla wszystkich opracowywanych pomieszczeń.

ETAP IV – PROJEKT WYKONAWCZY

Po uzgodnieniu z Inwestorem wszystkich elementów aranýacji opracowywanych wnćtrz, przygotowywane sŕ szczegółowe rysunki techniczne, niezbćdne do realizacji projektu, zawierajŕce:

– układ funkcjonalny/ aranżację wraz z opisem elementów wyposaýenia bćdŕcych integralnŕ czćúciŕ projektowanej przestrzeni (meble, armatura, okůadziny úcienne itp.), opracowany w postaci rzutu w skali 1:50 lub 1:25, z wymiarami

– ukůad posadzek wraz z opisem materiałów oraz elementów wykończeniowych, opracowany w postaci rzutu w skali 1:50 lub 1:25, z wymiarami

– układ sufitów wraz z oúwietleniem – usytuowanie punktów úwietlnych na úcianach i sufitach wraz z opisem dobranych opraw oświetleniowych, opracowane w postaci rzutu w skali 1:50 lub 1:25, z wymiarami

– usytuowanie gniazd elektrycznych i wůŕczników úwiatůa wraz z opisem dobranych elementów wykończeniowych, opracowane w postaci rzutu w skali 1:50 lub 1:25, z wymiarami

– widoki úcian z kolorystykŕ oraz doborem materiaůów (tapeta, okůadzina kamienna, drewno itp.), w skali 1:50 lub 1:25, z wymiarami

– szczegóůowy projekt zabudowy kuchni w skali 1:25, z wymiarami

– rysunki wykonawcze mebli projektowanych indywidualnie wraz z opisem materiaůów, w skali 1:10 lub1:20, z wymiarami

ETAP V – NADZORY AUTORSKIE / WSPÓLNE WIZYTY W SKLEPACH (opcjonalnie)

Majŕc na uwadze koniecznoúă dopilnowania na miejscu zarówno jakoúci wykonywanych prac wykończeniowych jak i ich zgodnoúci z zaůoýeniami projektowymi, oferujemy Państwu usůugć nadzoru autorskiego. W trakcie umówionych wizyt na miejscu budowy omówimy z wykonawcami poszczególne etapy prac oraz ich problematykć.

Oferujemy również możliwość przeprowadzenia wspólnych wizyt w sklepach branýowych w celu doboru konkretnych materiaůów wykończeniowych i elementów wyposaýenia wnćtrz.

Cena projektu ustalana jest indywidualnie. Zapraszamy do wspóůpracy. zwiń

zwiń

_ARCHITEKTURA          rozwiń/ zwiń

ETAP I – ANALIZA WSTĆPNA

– analiza wstćpna zamierzenia pod kŕtem formalnym, sprawdzenie zgodnoúci z obowiŕzujŕcymi przepisami, prawem budowlanym, warunkami technicznymi, planem miejscowym lub warunkami zabudowy
– okreúlenie niezbćdnych czynnoúci do rozpoczćcia prac projektowych
– analiza ekonomiczna

ETAP II – POZYSKANIE MATERIAŮÓW WYJÚCIOWYCH

Oferujemy Państwu naszŕ pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbćdnych materiaůów

– mapa do celów projektowych
– badania geotechniczne
– wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, lub uzyskanie warunków zabudowy
– sporzŕdzenie wniosków do gestorów sieci, w celu uzyskania warunków technicznych przyůŕczenia

ETAP III- PROJEKT KONCEPCYJNY

Po omówieniu z Inwestorem gůównych zaůoýeń projektowych oraz problematyki planowanej inwestycji,
przystćpujemy do wykonania projektu koncepcyjnego, który zawiera:

– ukůad funkcjonalny
– schematy rzutów
– wizualizacje 3D

– koncepcyjne rozwiŕzanie instalacji wewnćtrznych
– schemat zagospodarowania terenu
– koncepcje przyůŕczy

– analiza kosztowa zamierzenia

ETAP IV- PROJEKT BUDOWLANY

Po uzgodnieniu z Inwestorem wszystkich niezbćdnych szczegóůów opracowywany jest projekt budowlany, zawierajŕcy:

– zagospodarowanie terenu
– projekty przyůŕczy
– projekty zjazdów, dróg wewnćtrznych i uksztaůtowania terenu
– projekt architektoniczny
– projekt konstrukcji
– projekty instalacji wewnćtrznych

Pozyskujemy równieý wszystkie niezbćdne uzgodnienia:
– uzgodnienia ZUD, branýowe, z konserwatorem zabytków, SANEPID, BHP, PPOÝ

Reprezentujemy Inwestora przed organami uczestniczŕcymi w procesie uzgadniania i wydawania opinii o pozwoleniu na budowć.

ETAP V- PROJEKT WYKONAWCZY

– zagospodarowanie terenu
– uksztaůtowanie terenu
– zjazdy i drogi wewnćtrzne
– maůa architektura
– przyůŕcza instalacji

– projekt architektoniczny
-projekt konstrukcji
– projekty instalacji wewnćtrznych: woda ks, kd, co, gaz, elektr, elektrotechn.
– detale architektoniczne

ETAP VI- NADZORY AUTORSKIE

Majŕc na uwadze koniecznoúă dopilnowania na miejscu zarówno jakoúci wykonywanych prac jak i ich zgodnoúci z zaůoýeniami projektowymi, oferujemy Państwu usůugć nadzoru autorskiego. W trakcie umówionych wizyt na miejscu budowy omówimy z wykonawcami poszczególne etapy prac oraz ich problematykć.

Cena projektu ustalana jest indywidualnie. Zapraszamy do wspóůpracy. zwiń

zwiń

_WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE          rozwiń/ zwiń

W zakresie projektowania wzornictwa przemysłowego oferujemy:

– projekty mebli, opakowań oraz inne wzory użytkowe

W trakcie projektowania zawsze analizujemy aspekt technologiczny, materiałowy oraz ekonomiczny projektu, dobierając możliwie najlepsze rozwiązania. Wykonujemy projekty koncepcyjne oraz wykonawcze. Pozostajemy w kontakcie ze specjalistami wykonującymi nasze projekty, dbając o jakość produktu przez wszystkie etapy jego produkcji.

Zakres prac oraz cena projektów ustalana jest indywidualnie. Zapraszamy do współpracy. zwiń

zwiń

_GRAFIKA          rozwiń/ zwiń

W zakresie projektów graficznych oferujemy projekty identyfikacji wizualnej dla firm oraz produktów:
– loga / logotypy
– wizytówki, papiery firmowe, opakowania, i inne.

Zakres prac oraz cena projektów ustalana jest indywidualnie. Zapraszamy do współpracy. zwiń

zwiń

Opracowanie: Biuro Projektowe LUMI DESIGN 2011_ All rights reserved. Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Web development: MkDes

Polityka prywatności